Mis on psühhoteraapia?

Psühhoteraapia põhisisu ja eesmärk on leevendada psühholoogilist valu, muuta häirunud käitumis- ja mõtteviise, toetada emotsionaalset arengut ja heaolu.

Psühhoteraapiasse jõutakse eri põhjustel ja eri teid pidi. Psühhoteraapiasse tuleb inimene ise sooviga muuta elu segavaid, tegutsemist takistavaid tundeid, mõttemalle, käitumisviise või saadavad teraapiasse häire tuvastanud artid. Vahel tullakse ka huvist ennast paremini tundma õppida, oma käitumisele, mõtetele seletusi leida, ennast paremini mõista.

Psühhoteraapiat tehakse individuaalteraapiana, grupis, paaridega või perekondadega psühhoterapeudi ja kliendi kindla struktuuriga kohtumisel.

Teraapiatöö hõlmab eri etappe. Töö algab probleemide kindlaks tegemisest ja eesmärkide seadmisest.
Sisuline töö põhineb terapeudi ja patsiendi suhtel. Teraapililise muutuse saavutamiseks kasutatakse meetodeid ja tehnikaid, mis rajanevad inimpsühholoogia teoreetilisel käsitlusel.

Psühhoterapeut järgib oma töös ametialase eetika reegleid ja tööstandardeid.

Psühhoterapeudi professioonile esitatud nõudmised on määratletud Euroopa psühhoterapeudi pädevuste dokumendis (EAP 2011, psychotherapy-competency.eu)

Psühhoteraapia ajaloolise arengu kestel on välja arendatud eripalgelised teraapiasuunad, mis käsitlevad psüühikat eri vaatenurkadest ja kasutavad teraapiatöös eriomaseid meetodeid.

Kliendi huvides on valida see psühhoteraapia suund, mis just tema probleemi ja tema isiksusega kõige paremini sobib. Peamised psühhoteraapia liigid rühmituvad koolkondadesse.

Psühhodünaamilised koolkonnad (näiteks psühhoanalüütiline psühhoteraapia, sh grupianalüüs, noorukite psühhoanalüütiline psühhoteraapia, laste psühhoanalüütiline psühhoteraapia, jungiaanlik analüütiline psühhoteraapia) lähtuvad psühhoanalüütilisest teooriast, millele panid aluse Sigmund Freud ja Gustav Jung ja arendasid edasi Melanie Klein, Alfred Adler, Donald Winnicot jt

Humanistlikud koolkonnad,näiteks eksistentsiaalne, isiksusekeskne, gestaltteraapia, psühhodraama. Humanistliku psühholoogia liigi ning selle paradigmale toetuva kliendikeskse teraapia looja oli Carl Rogers.

Kognitiiv-käitumuslikud teraapiad,näiteks käitumisteraapia, ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia, muud kognitiiv-käitumuslikud liigid, reaalsusteraapia, neuro-lingvistilise programmeerimise psühhoteraapia.
Alusepanijateks peetakse Albert Ellist ja Aaron Becki

Pereteraapiad, näiteks süsteemne pereteraapia, kus klienti vaadeldakse peresüsteemis.

Scroll to Top